Pari sanaa sotesta: Suomi ei ole yritys

Vaalikauden viimeinen kevät käynnistyy. Suomella ja meillä suomalaisilla on tänä keväänä poikkeuksellisen paljon pelissä. Kevään ja koko vaalikauden suurin kysymys on, muuttaako eduskunnan enemmistö sosiaali- ja terveyspalvelumme hallituksen kaavailemaksi markkinamalliksi, vaikka enemmistö maan parhaista asiantuntijoista on varoittanut mallin riskeistä? 

Miksi soteuudistus on niin vaikea ja miksi se on niin tärkeä? Vaikea se on siksi, että ihmiset eivät ole koneita eikä yhteiskunta ole yritys. Ihmisten erilaiset hoivatarpeet kovin erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisilla alueilla, niin kaupungeissa kuin maaseudulla, tulee ottaa huomioon. Ja yhteiskunnan on mietittävä muitakin arvoja kuin taloutta ja voiton tekemistä – kansanterveys, terveyserojen kaventaminen, ennaltaehkäisy ja yhdenvertaiset palvelut ovat yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ensin listalla, ei markkinoiden pärjääminen hoivabisneksessä.

Hallituksen sotemalliin sisältyy suuria riskejä, aukkoja ja jopa kaaoksen elementtejä ja meistä nyt on käännettävä jokainen kivi, jotta voimme rakentaa kaikille suomalaisille hyvän mallin. Kiireen nimissä ei voi tehdä sellaisia ratkaisuja, että koko järjestelmä tuhoutuu tulevaisuudessa. Ei lainsäädäntöä voi tehdä hollitupamaisella meiningillä ”hutkitaan ensin ja tutkitaan sitten” – kyseessä on kuitenkin ihmisten henki ja elämä.

Ruotsin kokemus on osoittanut, että palvelun tuottajien vapaaseen markkinoille tuloon perustuva valinnanvapausmalli johtaa palvelujen saatavuuden paranemiseen varsinkin alueilla, joilla asuu hyvinvoivaa väestöä, kun huonommilla alueilla saatavuus ei parane tai jopa huononee. Heikosti kannattaville alueille (joko maantieteellisesti tai sosioekonomisesti) ei ole odotettavissa paljoa kilpailua. Tämä myötävaikuttaa yli- ja alihoidon ongelmaan: palvelut ovat paremmin saatavilla siellä, missä ihmiset ovat terveitä ja maksukykyisiä. Huonommin siellä, missä ihmiset ovat sairaita ja vähemmän maksukykyisiä.

Toinen näkökulma liittyy markkinoiden keskittymiseen ja siihen, että pienten, kotimaisten ja veronsa Suomeen maksavien toimijoiden voi olla vaikea pärjätä käynnistyvässä kilpailussa. Uudistuksessa ei ole mitään, mikä takaisi monipuolisen palvelutarjonnan syntymisen. Sote-keskuksille esitetty palveluvalikoima on varsin laaja. Samoin on niiden toiminnalle asetetut muut velvoitteet. Toimiakseen tällainen keskus edellyttää kohtuullisen suurta asiakaspohjaa. Suomen terveyspalvelumarkkinat ovat jo nyt varsin keskittyneet, ja valittu malli ei vie ainakaan toiseen suuntaan. Lisäksi näin massiivisessa markkinoiden avaamisessa on etulyöntiasema markkinoilla jo toimivilla suurilla yrityksillä. Se etulyöntiasema on sitä vahvempi, mitä nopeammin markkinat avataan. Kun tuottajia syntyy väistämättä vähän, myös kilpailun edes teoreettiset hyödyt jäävät pienemmiksi. Kilpailun teoreettiset hyödyt perustuvat juuri siihen, että yrityksiä olisi riittävästi. Nyt näin ei ole käymässä.

Myös alueellisesti hallituksen valitsema malli johtaa epätasa-arvoiseen kehitykseen; syrjäseudut kun eivät ole kenellekään hyvä markkina. Toimivan sote-keskuksen edellyttämä laaja asiakaspohja tarkoittaa väistämättä sitä, että haja-asutusalueille tarjontaa syntyy vähän tai ei lainkaan. Aito valinnanvapaus syntyy vain, jos palvelun tarjoajia on useita lähellä kotia tai työpaikkaa. Valitussa mallissa tällaisia tilanteita syntyy harvoin, lähinnä suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin ja niissäkin palvelutarjonta tulee todennäköisesti keskittymään valmiiksi paremmin voiville alueille.

Veronmaksajien kannalta hallituksen malli on myös taloudellisesti riskaabeli. Uudistuksen tavoitteena on hillitä sote-menojen kasvua 3 miljardilla vuoteen 2029 mennessä. Hallitus ei pysty osoittamaan esityksissään niitä mekanismeja, joilla säästöihin päästäisiin (koska se on mahdotonta valitulla mallilla). Talouspolitiikan arviointineuvosto kiinnitti lisäksi huomiota siihen, kuinka nimenomaan 3 miljardin tavoitetta ei ole perusteltu mitenkään. Se on hallitusohjelmassa, mutta siitä tai myöhemmästä valmistelusta ei selviä, miksi on päädytty juuri 3 miljardiin.

Säästötavoite on mittava. Kustannusten kasvun hillintä 3 miljardilla tarkoittaa n. 13 prosentin säästöä sote-kustannuksista vuonna 2029 suhteessa perusennusteen mukaisiin menoihin. 3 miljardin säästötavoitteen toteutuminen on monen eri asiantuntijatahon laskelmien mukaan epätodennäköistä. Esim. Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi tämän suoraan finanssipolitiikan valvonnan raportissa 2017. Myös Euroopan kommission arvioissa tavoitetta pidetään epärealistisena.

Suomen sote-menot eivät ole kansainvälisesti verrattuna korkeita. Se lisää säästöjen toteuttamisen haasteellisuutta. Missään relevantissa vertailumaassa ei ole keksitty oleellisesti kustannustehokkaampaakaan järjestelmää. Eli vaikka jo nyt tuotamme sosiaali- ja terveyspalvelut tehokkaammin ja halvemmalla kuin OECD-maat keskimäärin, puhumattakaan muista Pohjoismaista, haaveilee hallitus, että ne jatkossa tehdään entistäkin halvemmalla. Uskokoon ken uskoo, mihinkään laskelmiin säästöluku ei perustu.

Vielä lopuksi: soteuudistuksesta on keskusteltu niin kauan ja niin värikkäästi, että voisi kuvitella Suomen olevan sosiaali- ja terveydenhuollon kehitysmaa. Näin ei kuitenkaan ole. Olemme maailman kansakuntien kärkikastia monella tavalla, esimerkiksi syöpähoidoissa ja kuolleisuuden vähentämisessä olemme kärkikolmikossa.

Eduskunnalla on edessään todella tärkeät viikot.